Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Profesionales en derecho > Referent/ica Za Medicinsku Dokumentaciju

REFERENT/ICA ZA MEDICINSKU DOKUMENTACIJU. Croacia

Vacante de Profesionales en derecho en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Legal professionals not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

OPĆA BOLNICA PULA

OSPEDALE GENERALE DI POLA

JAVNI NATJEČAJ

Broj:7/39/19

6.a Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – s probnim radom od 6 (šest) mjeseca

 1. Referent za medicinsku dokumentaciju u Jedinici za osiguranje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite – 1 izvršitelj

Uvjeti natječaja pod rednim brojem 6 a):

 • Visoka stručna sprema – Pravni ili ekonomski fakultet
 • Najmanje godina dana radnog iskustva u struci
 • Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u zdravstvu

U dokumentacijiza natječaj potrebno je priložiti:

 1. Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)
 2. Životopis
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
 4. Svjedodžbu / Diplomu tražene stručne spreme
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za zdravstvene radnike
 6. Važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) – za zdravstvene radnike
 7. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana (obvezno i za kandidate bez radnog iskustva)
 8. Potvrdu poslodavca ili drugu ispravu (ugovor o radu, rješenje) kojom se dokazuje traženo radno iskustvo

Sukladno članku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) poslodavac će, po službenoj dužnosti, pribaviti podatke iz kaznene evidencije.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Općoj bolnici Pula za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Bolnice, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.

Detaljnije na:

http://www.obpula.hr/wp-content/uploads/2018/08/izjava-za-zastitu-osobnih-podataka.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave i u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Sa svim kandidatima mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje odgovarajuće potrebama radnog mjesta.

Prije poziva na razgovor sa kandidatima za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, obavit će se psihološko testiranje u Općoj bolnici Pula. Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja o istom će biti obaviješteni 5 dana prije održavanja putem oglasne ploče i web stranice Opće bolnice Pula. Odluka o odabiru kandidata donosi se temeljem mišljenja Povjerenstva za provedbu natječaja te se objavljuje na web stranici Opće bolnice Pula, http://www.obpula.hr/.

Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju poštom ili se mogu predati osobno, radnim danom, u urudžbeni zapisnik na adresi: Aldo Negri 6, 52100 Pula (upravna zgrada, I kat), sa naznakom „Za natječaj“.

Potrebno je navesti broj natječaja i radno mjesto za koje se prijavljuje.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 29.11.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno sa 07.12.2019. godine.

Opća bolnica Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OPĆA BOLNICA PULA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Aldo Negri 6, Pula

Identificador de la vacante:1825838.

Ver las 174 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...