Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > especialista en seguridad alimentaria > Prvostupnik/prvostupnica Sanitarnog Inženjerstva U Službi Za Epidemiologiju U Umagu

PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SANITARNOG INŽENJERSTVA U SLUŽBI ZA EPIDEMIOLOGIJU U UMAGU

Demanda en Croacia de especialista en seguridad alimentaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental › especialista en seguridad alimentaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Other health professionals › Environmental and occupational health and hygiene professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne Novine broj 56/22 i 127/22) i članka 25. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

Prvostupnik sanitarnog inženjerstva u Službi za epidemiologiju u Umagu, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca, (m/ž), jedan izvršitelj/ica

Stručni uvjeti: - završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (s tim izjednačen VŠS) sanitarnog usmjerenja

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

- najmanje jedna godina radnog staža u struci

- poznavanje rada na računalu

- vozački ispit “B” kategorije

U prijavi/zamolbi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte). Uz prijavu/zamolbu treba priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:

- životopis

- preslik domovnice

- preslik dokaza o završenom stupnju obrazovanja

- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- preslik odobrenja za samostalan rad

- preslik vozačke dozvole „B” kategorije

- dokaz o radnom stažu – potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koja sadrži datume početka i prestanka

osiguranja i trajanja staža osiguranja / e-radna knjižica HZMO, ne starija od 30 dana od dana objave

javnog natječaja

Sve isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik ili ovjereni preslik.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječaja. Prijavom na javni natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne Novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne Novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne Novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne Novine broj 84/21) dužni su se prilikom dostave zamolbe na natječaj pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju i uz zamolbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne Novine broj 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju naveden je u članku 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata objavljenog na službenim stranicama Narodnih novina https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje ne podnesu pravovremene i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti pisana provjera znanja i/ili stručni razgovor (intervju). Eventualni pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, obavijesti vezane za tijek natječaja te rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranicama www.zzjziz.hr, odjeljku „Zapošljavanje kadrova“ te kandidati neće biti pisano obavještavani.

Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 156/22), Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, će prije primanja na rad, po službenoj dužnosti, za odabranog kandidata pribaviti dokaz da isti nije osuđivan za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15,101/17, 118/18, 126/19 i 84/21) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. Istog zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Prijave na natječaj se, s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju na adresu: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, 52100 Pula ili se mogu predati osobno u zatvorenoj omotnici u urudžbeni zapisnik na adresi u Puli, Nazorova 23, tijekom radnog vremena od 07:00 do 15:00 sati (pauza 10:00-10:30) s obaveznom naznakom: „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNIK SANITARNOG INŽENJERSTVA (obavezno navesti ime i prezime kandidata)“.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave Javnog natječaja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Natječaj će se objaviti na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije www.zzjziz.hr u odjeljku „Zapošljavanje kadrova“ te na oglasnoj ploči Ustanove.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Obavijest o odabiru kandidata biti će javno objavljena na web stranici www.zzjziz.hr, odjeljku „Zapošljavanje kadrova“ nakon donošenja odluke o izboru kandidata.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana

Pula, 14. ožujka 2023.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: 52100 Pula, Nazorova 23

Zamolba: 52100 Pula, Nazorova 23

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 16 de Marzo de 2023, y con identificador de la vacante:2292272.

Ver las 8 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental › especialista en seguridad alimentaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...