Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesionales en derecho > Viši/a Upravni/a Savjetnik/ca Za Ispitivanje žigova (red.br. 42)

VIŠI/A UPRAVNI/A SAVJETNIK/CA ZA ISPITIVANJE ŽIGOVA (RED.BR. 42)

Ofertas de trabajo en Croacia de Profesionales en derecho

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Legal professionals not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19), Odluke o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije (KLASA:112-03/19-01/34, URBROJ:521-TP-01-02-19-1) od 4. ožujka 2019. godine i temeljem Odluke o dopuni Odluke o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije (KLASA:112-03/19-01-/34, URBROJ:521-TP-01-02-19-3) od 5. lipnja 2019. godine, a u svezi članka 6. alineje 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18), a u vezi s Oglasom KLASA: 112-03/19-010/005, URBROJ: 559-08/4-19-001 od 19. lipnja 2019. godine objavljenom na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Ministarstva uprave dana 24. lipnja 2019. godine, koji je obustavljen temeljem Odluke od 9. srpnja 2019. godine, KLASA: 112-31/19-010/005, URBROJ: 559-08/4-19-004, Državni zavod za intelektualno vlasništvo raspisuje

OGLAS

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

2. SEKTOR ZA ŽIGOVE I INDUSTRIJSKI DIZAJN

Služba za supstancijalno ispitivanje, prigovore i opozive žigova

Odjel za supstancijalno ispitivanje žigova

- viši upravni savjetnik za ispitivanje žigova (red.br. 42) - 1 izvršitelj - radi povećanog opsega posla zbog pripreme i provedbe predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, a najduže do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne, ekonomske ili druge društvene struke ili humanističke struke,

- položen državni stručni ispit,

- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- znanje engleskog te još jednog stranog jezika - francuskog, španjolskog, njemačkog ili talijanskog jezika,

- znanje rada na računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit koji se može polagati po obavljenom probnom radu sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Ukoliko se kandidati prijavljuju na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti posebnu prijavu za svako radno mjesto, zajedno sa svim traženim prilozima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, inače se neće uzeti u razmatranje.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

• životopis

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

• preslika diplome,

• preslika dokaza o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje - potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.).

• preslika dokaza o znanju stranog/ih jezika (preslika potvrde škole stranih jezika, preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik/ci);

• preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu ako kandidat/kinja ima položen ispit

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu:

Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Za oglas za prijam u državnu službu“.

Prijavni obrazac nalazi se na internetskoj stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (www.dziv.hr).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete, čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se razgovor (intervju) radi provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su podnijeli prijavu.

Na web stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, objavit će se mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) najmanje 5 dana prije razgovora.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom/tkinjom u postupku.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom biti će objavljeni na web stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo: www.dziv.hr, istovremeno s objavom oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo: www.dziv.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1795781.

Ver las 144 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...