Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesionales en derecho > Sudački Vježbenik / Sudačka Vježbenica

SUDAČKI VJEŽBENIK / SUDAČKA VJEŽBENICA. Croacia

Vacantes en Croacia de Profesionales en derecho

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Legal professionals not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Ministarstvo pravosuđa, na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (»Narodne novine«, broj 14/19), sukladno Planu prijama vježbenika u pravosudna tijela u 2020. godini, KLASA: 112-06/20-02/03, URBROJ: 514-04-01-03/7-20-01 od 3. ožujka 2020., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam vježbenika/ca u pravosudna tijela

OPĆINSKI SUD:

12. Općinski sud u Varaždinu 1 sudački/a vježbenik/ca

Vježbenici/e se u pravosudna tijela primaju na određeno vrijeme u trajanju vježbeničke prakse od dvije godine.

Za vježbenika/cu može biti primljena osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

–hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvenu sposobnost za rad,

– završen sveučilišni diplomski studij prava,

­–bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za ispunjenje uvjeta za polaganje pravosudnog ispita (članci 23. i 24. Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu).

Za vježbenika/cu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv pravosudnog tijela za koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje koji se natječu za više pravosudnih tijela podnose samo jednu prijavu u kojoj navode pravosudna tijela za koja se prijavljuju te prilažu sve tražene dokaze u jednom primjerku.

Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web-stranici Ministarstva pravosuđa: https://pravosudje.gov.hr pod rubrikom Pristup informacijama - Zapošljavanje - Javni natječaj.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  3. diplomu/potvrdu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju prava,
  4. a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja mora sadržavati podatke: o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja, koje ne smiju biti starije od mjesec dana,

b) potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao/la i vremenska razdoblja u kojem je kandidat/kinja obavljao/la navedene poslove ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja radio/la: rješenje o rasporedu, ugovor o radu),

  1. potvrdu fakulteta o prosječnoj ostvarenoj ocjeni na studiju (P) ili ispravu o ocjenama dobivenim na ispitima iz svih predmeta koja sadrži podatak o prosječnoj ostvarenoj ocjeni na studiju (P),
  2. dokaz o postignućima tijekom diplomskog i poslijediplomskog studija (Rektorova nagrada, Dekanova nagrada, završen sveučilišni doktorski studij prava, završen specijalistički poslijediplomski studij), ako ih je kandidat/kinja ostvario.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kinje će predočiti izvornike.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatra se samo ona osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge/dokaze navedene u točkama 1., 2., 3. i 4. javnog natječaja.

Kandidatima/kinjama koji ne dostave dokaze navedene u točkama 5. i 6., u postupku odabira ukupan broj bodova utvrđivat će se na temelju dostavljenog podatka o ostvarenoj ocjeni na studiju odnosno bez broja bodova ostvarenih na temelju rezultata ocjena završenog sveučilišnog diplomskog studija prava te ostalih postignuća tijekom diplomskog i poslijediplomskog studija.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13 – pročišćeni tekst, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11).

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. tog Zakona, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi pravosudno tijelo u koje se vježbenik prima.

Za vježbenika/cu u pravosudnom tijelu primiti će se onaj kandidat/kinja koji/a ostvari najveći broj bodova.

Ukupan broj bodova određuje se na osnovi rezultata ocjena završenoga sveučilišnoga diplomskog studija prava i postignuća na diplomskom i poslijediplomskom studiju prava, na osnovi pisane provjere znanja i strukturiranog razgovora.

Datum, vrijeme i mjesto održavanja pisane provjere znanja bit će objavljeni su na web-stranici Ministarstva pravosuđa https://pravosudje.gov.hr/ najmanje 5 dana prije dana određenog za pisanu provjeru.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi pisanoj provjeri znanja više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način pisane provjere znanja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za pisanu provjeru znanja bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva pravosuđa https://pravosudje.gov.hr/ istovremeno s objavom javnog natječaja.

Ako se u roku određenom javnim natječajem za pojedino pravosudno tijelo nije prijavio/la niti jedan/jedna kandidat/kinja ili prijavljeni/e kandidati/kinje ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam i raspored ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na pisanoj provjeri znanja, ministar pravosuđa će obustaviti postupak po ovom natječaju za pojedino pravosudno tijelo.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u pravosudna tijela izabranih kandidata/kinja na web-stranici Ministarstva pravosuđa https://pravosudje.gov.hr/ i Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: MINISTARSTVO PRAVOSUĐA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: ULICA GRADA VUKOVARA 49, ZAGREB

Zamolba: ULICA GRADA VUKOVARA 49, ZAGREB

Identificador de la vacante:1877482.

Ver las 165 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...