Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Ingenieros industriales y de producción > Stručnjak/inja Zaštite Na Radu

Vacante de Ingenieros industriales y de producción en Croacia

Stručnjak/inja Zaštite Na Radu

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros industriales y de producción.

Professionals : Science and engineering professionals : Engineering professionals (excluding electrotechnology) : Industrial and production engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon), Dječji vrtić Velika Gorica, Velika Gorica na temelju odluke Upravnog vijeća od 29.08.2019. godine objavljuje:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

stručnjak/inja zaštite na radu - 1 izvršitelj/ica,

vrsta zaposlenja: rad na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnik mora imati:

- VSS, dipl.ing.sigurnosti, magistar struke ili stručni specijalist zaštite na radu ili VŠS,

smjer zaštite na radu, sveučilišni prvostupnik smjera zaštite na radu ili stručni

prvostupnik smjera zaštite na radu,

- položen stručni ispit

- 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova

- da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Priložiti:

- pisanu zamolbu

- kratak životopis,

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o stručnom ispitu,

- dokaz o državljanstvu, (preslik osobne iskaznice ili Domovnice ili putovnice ili vozačke dozvole),

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od dana objave natječaja)

- uvjerenje / potvrdu nadležnog suda da se protiv pristupnika natječaju ne vodi kazneni postupak (ne stariju od dana objave natječaja),

- uvjerenje / potvrdu nadležnog suda da se protiv pristupnika natječaju ne vodi prekršajni postupak (ne stariju od dana objave natječaja),

Pristupnik na natječaj koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pristupnik koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na ovaj natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na ovaj natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Velika Gorica, Josipa Pucekovića 2, 10410 Velika Gorica

Prvi dan natječaja 03.08.2020.

Pristupnik na natječaj koji bude izabran, u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjenju formalnih uvjeta natječaja u originalu ili ovjerenoj preslici.

Nepravodobne, neuredne, nesukladne i prijave zaprimljene elektronskim putem neće biti razmatrane.

Dječji vrtić Velika Gorica zadržava pravo da prema potrebi provede prethodnu provjeru radne i druge (stručne, zdravstvene) sposobnosti pristupnika koji zadovoljava formalne uvjete natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere bit će objavljeno na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Velika Gorica (www.vrtic-vg.hr), te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Velika Gorica, Josipa Pucekovića 2, Velika Gorica najviše pet dana prije održavanja provjere.

Pristupnik koji ne pristupi prethodnoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra pristupnikom na natječaj.

Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu Dječjem vrtiću Velika Gorica za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira pristupnika/ te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se objavljuje na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Velika Gorica. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.

Pristupnik može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu Dječjeg vrtića Velika Gorica.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni objavom obavijesti na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Velika Gorica www.vrtic-vg.hr. Dostava svim pristupnicima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Velika Gorica.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ 'VELIKA GORICA'.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dječji vrtić velika gorica, Josipa Pucekovića 2, 1

Identificador de la vacante:1888302.

Ver las 229 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros industriales y de producción ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...