Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Educadores para necesidades especiales > Stručni Suradnik/ca -edukacijski Rehabilitator (defektolog)

STRUČNI SURADNIK/CA -EDUKACIJSKI REHABILITATOR (DEFEKTOLOG)

Búsqueda en Croacia de Educadores para necesidades especiales

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales.

Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Special needs teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, (NN 94/13 ), i članka 52. Statuta Dječjeg vrtića Župa dubrovačka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Župa dubrovačka na 14. sjednici održanoj dana 22.srpnja 2020.g. raspisuje

N A T J E Č A J

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

za obavljanje poslova radnog mjesta:

STRUČNI SURADNIK – EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA (DEFEKTOLOG/ICA)

 • jedan (1) izvršitelj/icana određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za vrijeme trajanja Projekta: Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja iobrazovanja dječjeg vrtića općineŽupa dubrovačka (UP.02.2.2.08.0072 ) , a najdulje do 31.07.2021.godine

  Mjesto rada: Vukovarska 48, Srebreno, 20207 MLINI

  UVJETI za radno mjesto stručni suradnik – edukacijski rehabilitator /ica (defektolog/inja):

 • Diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij edukacijsko – rehabilitacijskog profila ili diplomirani defektolog/ica, odnosno magistaredukacijske-rehabilitacije ili professor/ica rehabilitator/icaili professor/ica defektologije
 • Položen stručni ispit
 • Ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Utvrđena opća zdravstvena i psihofizička sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Poznavanje AOP-a (ECDL – početni program ili sl.)
 • Probni rad 90 dana

  Sukladno: - Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

  - Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne

  spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ,

  - Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Župa dubrovačka

  Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg su dužni položiti u zakonskom roku.

  Prijava na Natječaj treba sadržavati priloge u izvorniku, odnosno, ovjerenoj preslici i to kako slijedi:

 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi: diploma o stečenom stručnom/akademskom zvanju
 • Potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinskom osiguranje o radno pravnom statusu
 • Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13):
 • Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od 6 mj.)

 • Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanjju i nepokretanju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mj.)
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • Dokaz o poznavanju AOP-a (ECDL-početni program ili sl.)
 • Životopis s opisom dosadašnjeg rada

  Prije sklapanja Ugovora o radu, odabrani kandidati će se uputiti na liječnički pregled radi utvrđivanja opće zdravstvene i psihofizičke sposobnosti.

  Sukladno članku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  Rok za podnošenje prijave kandidata je osam dana od dana objave Natječaja.

  Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

  “NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA – EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA (DEFEKTOLOG/INJA)” , na adresu:

  DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA

  Vukovarska 48, Srebreno

  20 207 MLINI

  Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati.

  Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i koje sadržavaju sve tražene podatke i priloge.

  Sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja obaviti će se intervju.

  O ishodu Natječaja kandidati će biti obaviješteni, u zakonskom roku, pisanim putem na adresi prebivališta

Predsjednik Upravnog vijeća

Dječjeg vrtića Župa dubrovačka

Miran Miloslavić

Ovaj Natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a, na web stranici www.vrtic-zupa-dubrovacka.hr i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Župa dubrovačka dana 24.srpnja 2020. godine i traje do

31.srpnja 2020.god.

KLASA: 112-08/20-01/01

URBROJ: 2117-114-01-20-26

Ravnateljica

Marija Jelić prof.pred.odgoja, mag.paed

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini

Identificador de la vacante:1863002.

Ver las 252 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...