Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > especialista en seguridad alimentaria > 2. Pripravnik/ica - Prvostupnik/ica Sanitarnog Inženjerstva

Vacantes en Croacia de especialista en seguridad alimentaria

2. Pripravnik/ica - Prvostupnik/ica Sanitarnog Inženjerstva

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental › especialista en seguridad alimentaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Other health professionals › Environmental and occupational health and hygiene professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne Novine broj 56/22 i 127/22), Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu, KLASA: 023-03/22-01/427, URBROJ: 534-7-2-3/1-23-08 od 24. veljače 2023. godine i članka 25. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prijam pripravnika u Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije

putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije raspisuje javni natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustva – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

2. Prvostupnik sanitarnog inženjerstva u Službi za epidemiologiju, (m/ž), na određeno vrijeme od jedne godine radi obavljanja pripravničkog staža, jedan izvršitelj/ica sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem (s tim izjednačen VŠS) sanitarnog inženjerstva

Osim navedenog uvjeta stupnja obrazovanja, osobe moraju ispunjavati i slijedeći uvjet:

- nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih u periodu trajanja natječaja, a koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/email adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu je obvezno dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. Životopis

2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)

4. Potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje / e-radna knjižica HZMO, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja

5. Uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidan status nezaposlene osobe, u razdoblju trajanja Javnog natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe natječaja. Prijavom na javni natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja i/ili prethodnog testiranja/intervjua.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne Novine broj 82/08 i 69/17).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne Novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne Novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne Novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne Novine broj 84/21) dužni su se prilikom dostave zamolbe na natječaj pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju i uz zamolbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne Novine broj 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju naveden je u članku 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata objavljenog na službenim stranicama Narodnih novina https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije zadržava pravo ne donijeti Odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog natječaja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Natječaj će se objaviti na web stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije www.zzjziz.hr u odjeljku „Zapošljavanje kadrova“ te na oglasnoj ploči Ustanove. Prijave se podnose na adresu: Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, Pula, ili se mogu predati osobno u urudžbeni zapisnik na adresi u Puli, Nazorova 23, tijekom radnog vremena od 07:00 do 15:00 sati (pauza 10:00-10:30) s obaveznom naznakom: „ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA ZA RADNO MJESTO _____(obavezno navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi molba te ime i prezime kandidata)“. Ukoliko se dostavlja prijava za radna mjesta objavljena pod različitim rednim brojevima, prijavitelji dostavljaju zasebno svaku prijavu sa traženom dokumentacijom.

Povjerenstvo za provedbu natječaja može pozvati osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja na razgovor (intervju). O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) osobe će biti obaviještene putem web stranice www.zzjziz.hr, u odjeljku „Zapošljavanje kadrova“. Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu.

Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne Novine broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 156/22), Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, će prije primanja na rad, po službenoj dužnosti, za odabrane kandidate za radno mjesto pod brojem 1., 2. i 5. pribaviti dokaz da isti nije osuđivan za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne Novine broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15,101/17, 118/18, 126/19 i 84/21) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. Istog zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Kandidati će biti izviješteni o rezultatu izbora putem mrežne stranice Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije www.zzjziz.hr, odjeljku „Zapošljavanje“ u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

S izabranim kandidatom zaključit će se ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama te troška prijevoza sukladno Odluci Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE-ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÁ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Nazorova 23, Pula

Zamolba: Nazorova 23, 52100 Pula

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 21 de Marzo de 2023, y con identificador de la vacante:2292348.

Ver las 8 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Otros profesionales de la salud › Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental › especialista en seguridad alimentaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...