Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Pomoćnik/ca Učenicima S Teškoćama

Oferta de empleo en Croacia

Pomoćnik/ca Učenicima S Teškoćama

Descripción de la oferta de trabajo:

I. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC

Ulica kralja Tomislava 43

40000 ČAKOVEC

OIB: 15384744710

Tel: 040/395-157

Fax: 040/395-096

e-mail: uredos-prva-ck.skole.hr

 KLASA: 053-02/19-01/04

URBROJ: 2109-21-01-19-01

Čakovec, 14. ožujka 2019.

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

Pomoćnik/ca učenicima s teškoćama – 1 izvršitelj, određeno (do kraja nastavne godine 2018/19.), nepuno radno vrijeme (prema rasporedu sati učenika):

21 sat tjedno – 1 izvršitelj 

  Uvjeti: završena srednja, viša ili visoka stručna sprema

Uz prijavu je potrebno priložiti:

životopis

presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme

presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu

uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak

elektronički zapisnik o radno-pravnom statusu u izvorniku. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve potrebne dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su priložiti  dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu :

                                   I. osnovna škola Čakovec

                                     Ulica kralja Tomislava 43

                                    40000 Čakovec s naznakom „za natječaj“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu I. osnovnoj školi Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za  zapošljavanje.

Obavijest  kandidatima o  ishodu natječaja je 15  dana po  isteku  natječaja na web stranici Škole.

Natječajnu dokumentaciju  ne  vraćamo.

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: I.OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: na adresu škole

Identificador de la vacante:1730729.

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...