Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Educadores para necesidades especiales > Pomoćnik/pomoćnica U Nastavi

POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI. Croacia

Ofertas de empleo en Croacia de Educadores para necesidades especiales

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales.

Professionals : Teaching professionals : Other teaching professionals : Special needs teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis posla: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI obavlja poslove pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sukladno pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19, 64/20) u skladu s odredbama čl. 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19 i 22/20) objavljuje:

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata (m/ž) za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

za učenike s teškoćama u razvoju

u OSNOVNOJ ŠKOLI ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC

I.

Nositelj projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“ UP.03.2.1.03-0036 je Ličko-senjska županija, a koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., (u daljnjem tekstu: projekt).

II.

Na javni poziv mogu se javiti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,

- završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija,

- protiv koje se ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela.

Broj traženih kandidata: 5 M/Ž

III.

Sa odabranim kandidatima Škola će sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme.

IV.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika),
  • dokaz o završenom osposobljavanju i stečenoj djelomičnoj kvalifikaciji (preslika),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice),
  • potvrda o nekažnjavanju (original izdano u vrijeme trajanja javnog poziva), da u trenutku podnošenja prijave na javni poziv protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu popisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) dužna je uz prijavu na javni poziv priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz dokumentacije za javni poziv, a sve u svrhu provedbe javnog poziva i projekta „Obrazovanje jednakih mogućnosti“.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18.) pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva, dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sa kandidatima prijavljenim na javni poziv čije su prijave uredne i koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva može se provesti intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na mrežnim stranicama Osnovne škole Zrinskih i Frankopana, Otočac (www.os-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr) najkasnije tri (3) dana prije dana održavanja intervjua, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati, a ukoliko ne pristupe intervjuu, smatrat će se da su odustali od prijave na javni poziv.

V.

Prijave s popratnom dokumentacijom podnose se poštom preporučeno na adresu Škole:

OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA

OTOČAC

Kralja Zvonimira 15

53220 Otočac

uz naznaku „prijava na Javni poziv“

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona : 053/771-019 ili na e-mail: tajnistvoos-zrinskihifrankopana-otocac.skole.hr

VI.

Ovaj Javni poziv objavljen je na službenoj web stranici Škole, na web stranici Ličko-senjske županije i na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

KLASA: 112-03/20-03/07

URBROJ: 2125/21-01-20-11

U Otočcu, 10. kolovoza 2020. godine

Ravnateljica

Jasminka Devčić, prof.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 5.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Kralja Zvonimira 15, 53220 Otočac

Identificador de la vacante:1889705.

Ver las 252 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Otros profesionales de la enseñanza : Educadores para necesidades especiales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...