Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/odgojitelica Predškolske Djece

ODGOJITELJ/ODGOJITELICA PREDŠKOLSKE DJECE. Croacia

Contrato en Croacia de Maestros preescolares

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Na svojoj 5/2019. sjednici održanoj 29.05.2019.god.,Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Ftiček" Donji Kraljevec, temeljem čl.26.i čl.28.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13), čl.43.Statuta Vrtića je donijelo

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto odgojitelja

na određeno puno radno vrijeme

ODGOJITELJ/ICA:- dva izvršitelja/ica za rad na određeno puno radno vrijeme

Rad na Projektu:“ Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju uvjete natječaja.

Uvjeti:-prema čl.24., 25. i 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN133/97)

Razina obrazovanja:

viša ili prvostupanjska

Kandidati uz pisanu prijavu na natječaj prilažu:

-životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-potvrda ili elektronski ispis o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO (staž)

-domovnicu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) ne starije od šest mjeseci

- vlastoručno potpisana izjava da za snivanje radog odnosa ne postoje zapreke sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07, 94/13)

Napomena:-radno iskustvo i stručni ispit nisu uvjet

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku svu traženu dokumentaciju.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja ( ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis, uz popis priloženih priloga.

Osobe koja ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu:

-osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. a ne mogu je ostvarivati osobe kojima je radni odnos prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.

-osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

-osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9.Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidatima koji nisu izabrani dostavlja se pisana obavijest.

Natječaj je objavljen na web stranici Općine Donji Kraljevec (na stranicama vrtića), oglasnoj ploči HZZ-a i Dječjeg vrtića "Ftiček" Donji Kraljevec 30.05.2019. i traje do 07.06.2019.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić "Ftiček" Donji Kraljevec, Čakovečka 7/1, 40320 Donji Kraljevec-za natječaj.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ FTIČEK DONJI KRALJEVEC.

Instrucciones para solicitar:

NajavaTelefon: 040 655045 Zamolba: Čakovečka 7/1, Donji Kraljevec Email: gmail.com" rel="nofollow">djecji.vrtic.fticekgmail.com

Identificador de la vacante:1761437.

Ver las 882 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...