Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica Predškolske Djece, Rad U Predškoli

Contratación de Maestros preescolares en Croacia

Odgojitelj/ica Predškolske Djece, Rad U Predškoli

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL

Karlovačka 17b

47303 Josipdol

KLASA: 112-01/23-01/38

URBROJ: 2133-80-01-23-01

U Josipdolu, 16.11.2023.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Josipdol sa sjednice održane 16.10.2023.u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL objavljuje:

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

  • jedan izvršitelja/ica, na određeno nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno), rad u predškoli

Na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente:

1. Vlastoručno potpisana zamolba koja sadrži: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt broj, adresu elektroničke pošte,

2. Životopis,

3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

4. Dokaz o državljanstvu,

5. Preslika osobne iskaznice,

6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23,), ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja,

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja,

8. Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja/prebivališta) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere prema članku 25. st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja,

9. Dokaz o radno-pravnom statusu /elektronički zapis sa HZMO, ne stariji od tri mjeseca od dana objave natječaja.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

10. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

11. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz ostale dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i odgovarajuće dokaze o ostvarivanju prava prednosti, kao i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

10. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/ 13, 152/ 14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Josipdol može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18). Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Josipdol, Karlovačka 17 b, 47303 Josipdol, uz obveznu naznaku: „Za natječaj — odgojitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno), rad u predškoli.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice vrtića https://dv-josipdol.hr/.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od 17.11.2023. do 25.11.2023. godine.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Josipdol dana 17.11.2023.

Dječji vrtić Josipdol

Upravno vijeće

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Karlovačka 17 b, Josipdol

Zamolba: Karlovačka 17 b, Josipdol

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 20 de Noviembre de 2023, y con identificador de la vacante:2416490.

Ver las 235 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...