Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica Predškolske Djece

Demanda de Maestros preescolares en Croacia

Odgojitelj/ica Predškolske Djece

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97 , 107/07 , 94/13 i 98/19 ) te članka 23. Statuta Dječjeg vrtića „ Dječji san „ Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 7. sjednici raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta odgojitelj/ica predškolske djece

 • 1 izvršitelj/ica - odgojitelj predškolske djece ( m/ž ) na neodređeno vrijeme u

  punom radnom vremenu

  Uvjeti za radno mjesto :

  Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelje predškolske djece , odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelje.

 • Uz prijavu priložiti :

 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 • presliku domovnice
 • < >kratak životopis
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

  dosadašnjem radnom iskustvu

  - uvjerenja od suda da se protiv istog/e u RH ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja ) sukladno čl.25 st. 2. i potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni sud sukladno čl.25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 6 mjeseci od dana oglašavanja natječaja ).

  Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. -3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN121/17 ) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN121/17 ). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva : https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju potražiti na slijedećoj poveznici :

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%AOLJAVANJU.pdf

  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku , a prije izbora kandidata predočit će izvornik.

  Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

  Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana objavljivanja natječaja.

  Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Dječji san „ , Svetonedeljska 18, Sveta Nedjelja 10431.

  Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

  Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

  Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „ Dječji san „ može

  prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu Provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštitit osobnih podataka ( NN, broj 42/18 ).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Dječji vrtić Dječji san.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Svetonedeljska c.18,Sveta Nedelja Email: h-1.hr" target="_blank" rel="nofollow">sanja.coha4h-1.hr

Identificador de la vacante:1892422.

Ver las 915 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...