Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros preescolares > Odgojitelj/ica Predškolske Djece

Ofertas en Croacia de Maestros preescolares

Odgojitelj/ica Predškolske Djece

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators

Descripción de la oferta de trabajo:

VRTIĆ DIDI

KRAŠIĆ 4D

10 454 KRAŠIĆ

KLASA: 100-01/20-01/22

URBROJ: 238-125-01-20-226

Krašić, 11. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Didi, te prethodne Odluke Upravnog vijeća, Dječji vrtić Didi raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

odgojitelj (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno,puno radno vrijeme

 • mjesto rada Brckovljani

Uvjeti za radno mjesto:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
 • zdravstvena sposobnost potrebnaza obavljanje poslova
 • da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • položen stručni ispit ( nije uvjet )

  Uz prijavu priložiti:

 • presliku uvjerenjao stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu iz elektroničke baze podatakaHrvatskogzavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu ( ne stariji od dana raspisivanja natječaja )
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • kratak životopis
 • uvjerenje nadležnog suda, odnosno dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne stariji od 3 mjeseca)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N. br. 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Potvrde da osoba nije pravomoćno osuđena za neka od kaznenih djela ili neka od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) .

Rok za podnošenje prijava je od 11.05.2020. – 19.05.2020.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati. O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka za potrebe natječajnog postupka, odnosno u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na e- mail adresu vrtića ( tajnistvo.didigmail.com ) ili putem pošte na adresu:

Dječji vrtić Didi, Krašić 4d, 10 454 Krašić s naznakom za "natječaj"

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Didi dana 11. svibnja 2020. godine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ " DIDI".

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: KRAŠIĆ 4D, KRAŠIĆ 10454 Email: gmail.com" rel="nofollow">tajnistvo.didigmail.com

Identificador de la vacante:1868114.

Ver las 1,175 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...