Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Personal de los servicios de protección > Občinski Redar - M/ž

OBČINSKI REDAR - M/Ž. Eslovenia

Trabajo en Eslovenia de Personal de los servicios de protección

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes.

Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke : Poklici za varovanje oseb in premoženja : Poklici za varovanje oseb in premoženja : Poklici za varovanje oseb in premoženja, d. n

Descripción de la oferta de trabajo:

OBČINSKI REDAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NADZOR NAD DOLOČBAMI ZAKONA O OBČINSKEM REDARSTVU, ZAKONA O PREKRŠKIH, ZAKONA O CESTAH,  

  ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA, ZAKONA O VARSTVU JAVNEGA REDU IN MIRU IN ODLOKOV OBČIN TER

  NA NJIHOVI PODLAGI SPREJETIH AKTOV,

- VODENJE PREKRŠKOVNIH POSTOPKOV Z IZDAJO PLAČILNEGA NALOGA,

- VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI,

- OPOZARJANJE FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB O UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTIH,

- ODREJANJE ODVOZOV NEPRAVILNO PARKIRANIH VOZIL,

- ODREJANJE NAMESTITVE NAPRAVE, S KATERO SE ONEMOGOČI ODPELJATI VOZILO,

- DRUGE NALOGE S PODROČJA OBČINSKEGA REDARSTVA.

, Prijava mora vsebovati:  1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ali fotokopijo zaključnega spričevala;  2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., ali VII. stopnjo zahtevnosti), 3. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil), 4. pisno izjavo o opravljenem preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja (če ga je kandidat opravil), 5. pisno izjavo kandidata, da: -  je državljan Republike Slovenije; -  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni    dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; -  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,     ki se preganja po uradni dolžnosti;  6. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka Mestni Občini Celje dovoljuje pridobitev  podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da ne soglaša, mora ustrezna dokazila predložiti sam. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo «Za javni natečaj za prosto uradniško delov,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9 , 3000 CELJE.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: PERŠE MOJCA
Contact Phone: 03 426 58 22
Contact Email: mestna.obcinacelje.si

Identificador de la vacante:NV46909.

Ver las 59 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...