Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Arquitectos > Nastavnik / Nastavnica Arhitektonske Grupe Predmeta

NASTAVNIK / NASTAVNICA ARHITEKTONSKE GRUPE PREDMETA

Contratación de Arquitectos en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores : Arquitectos.

Professionals : Science and engineering professionals : Architects, planners, surveyors and designers : Building architects

Descripción de la oferta de trabajo:

U skladu s čl.107. ZOOOSŠ (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Škola likovnih umjetnosti, Split raspisuje

Natječaj

za zasnivanje radnog odnosa

Radno mjesto: Nastavnik/nastavnica arhitektonske grupe predmeta

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme, 40 sati rada tjedno, određeno radno vrijeme (do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta na rad)

Mjesto rada: Fausta Vrančića 17, Split

Potrebna razina obrazovanja: VSS, dipl. ing. arhitekture, mag. inžinjer/ka arhitekture

Kandidati osim općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete u skladu sa čl. 105. st.1., 2. i 7. i čl. 106. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) kao i uvjete utvrđene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Način prijave: Pisana prijava podnosi se osobno ili poštom na adresu Škola likovnih umjetnosti Split, Fausta Vrančića 17, 21 000 Split, s naznakom „ZA NATJEČAJ – za radno mjesto nastavnik/ nastavnica arhitektonske grupe predmeta“. Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Školi likovnih umjetnosti, Split svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavanju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na testiranje. Testiranje može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija više selekcijskih postupaka.

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navodi se e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o načinu, datumu i vremenu procjene kandidata. Poziv se objavljuje (način, datum i vrijeme procjene) i putem mrežne stranice Škole.

Prijavu je potrebno:

- vlastoručno potpisati

- navesti radno mjesto na koje se prijavljuje

- navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu, e-mail adresu, broj telefona/mobitela)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

- životopis

- dokaz o ispunjavanju uvjeta tražene struke i razine obrazovanja

- dokaz o državljanstvu

- elektronični zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) ili čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/na je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su suglasni da Škola likovnih umjetnosti, Split, kao voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja, koristi i dalje obrađuje osobne podatke kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se po ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Fausta Vrančića 17, 21000 Split

Identificador de la vacante:1816149.

Ver las 117 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores : Arquitectos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...