Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovaquia > Mužstvo Ozbrojených Síl

Mužstvo ozbrojených síl. Zilinsky kraj. Eslovaquia

Ofertas de empleo en Eslovaquia (Zilinsky kraj)

Descripción de la oferta de trabajo:

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 19. novembra 2018 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:

Názov výberového konania:  Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

Číslo výberového konania:  2P/2019

Druh štátnej služby:  prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.                                    

Názov funkcie:  čakateľ

Predpokladaný nástup:  marec  2019

Podmienky prijatia do štátnej služby :

Do štátnej služby  možno prijať občana, ak

a)    požiadal o prijatie do štátnej služby,

b)    ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia dosiahne najviac vek 30 rokov,

c)    má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

d)    má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je

1.    členským štátom Európskej únie, alebo

2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,

e)    má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

f)    je bezúhonný,

g)    je spoľahlivý,

h)    ovláda štátny jazyk,

i)    dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,

j)    ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,

k)    je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,

l)    ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,

m)    nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,

n)    súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,

o)    úspešne absolvoval výberové konanie.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Zilinsky kraj.

Ver 141 ofertas de trabajo en "Zilinsky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Empleador: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (olga.antoskovamil.sk).

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000014470373.

Ir a la versión para ordenadores / Más completa, permite traducir, filtrar por profesiones...